Панел во рамките на проектот: ,,Развивање на МЕКИ Вештини за ДОЛГОРОЧНО (Само)Вработување!!!”

Волонтерски Центар Скопје заедно со “Да Научиме”, во соработка со Општината Пробиштип и локалниот партнер ЗР ХЕНДМЕЈД АРТ Пробиштип (кои исто така се грантисти од истата програма) на 17-ти Ноември успешно спроведовме Панел, како воведна активност од нашиот проект ,,Развивање на МЕКИ Вештини за ДОЛГОРОЧНО (Само)Вработување!!!”, кој го спроведуваме со грант добиен од страна на ПСМ и Евро Центар фондациите, во рамките на проектот “Градење на локални капацитети за креирање на младински политики”, поддржан и финансиран од страна на Европската Унија.Целна група на нашиот проект се млади невработени лица, на возраст од 18-27 години.

На панелот ги презентиравме целите на проектот, како активностите кои ќе бидат имплементирани во следниот период:

  • три обуки од областа на Претприемништво и креирање на бизнис план, Лобирање и застапување, како и меки вештини за вработување (биографија, мотивационо писмо, писмо за искажување на интерес, интервју).
  • Часови/курс по странски јазици, англиски и германски/италијански.

 

Related posts

%d bloggers like this: