Панел во рамките на проектот: ,,Развивање на МЕКИ Вештини за ДОЛГОРОЧНО (Само)Вработување!!!”

Волонтерски Центар Скопје заедно со “Да Научиме”, во соработка со Општината Пробиштип и локалниот партнер ЗР ХЕНДМЕЈД АРТ Пробиштип (кои исто така се грантисти од истата програма) на 17-ти Ноември успешно спроведовме Панел, како воведна активност од нашиот проект ,,Развивање на МЕКИ Вештини за ДОЛГОРОЧНО (Само)Вработување!!!”, кој го спроведуваме со грант добиен од страна на ПСМ и Евро Центар фондациите, во рамките на проектот “Градење на локални капацитети за креирање на младински политики”, поддржан и финансиран од страна на Европската Унија.Целна група на нашиот проект се млади невработени лица, на возраст од 18-27 години.

На панелот ги презентиравме целите на проектот, како активностите кои ќе бидат имплементирани во следниот период:

  • три обуки од областа на Претприемништво и креирање на бизнис план, Лобирање и застапување, како и меки вештини за вработување (биографија, мотивационо писмо, писмо за искажување на интерес, интервју).
  • Часови/курс по странски јазици, англиски и германски/италијански.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close