Monthly Archives: February 2018

Повик за волонтери за ИТФ „Лица без маски“ 2018!!!

Интернационален театарски фестивал(ИТФ)„Лица без маски“ е единствениот во Македонија, кој секоја година нуди интернационални театарски претстави кои се со предзнакот, алтернативни, експериментални и работени од независни театарски работници и компании ширум светот. Целта на фестивалот е да се покажат новите театарски тенденции, алтернативниот театарски израз како опозит на стереотипните форми на државните театри и воедно […]

Темната страна на новинарството

Во денешно време никој нема да се изненади ако слушне за убиство во живо на телевизија или за некој друг трагичен настан. Луѓето сакаат да гледаат крв, а телевизијата тоа им го прикажува. Човечката природа е така создадена што ние сме фасцинирани од оваа „темна страна“ на човештвото. Стана правило во медиумите да се прикажуваат […]

Dark side of journalism

Nowadays no one is surprised when they hear in the news live stream killing or the other tragic event. People want blood and television gives it to them. Human nature is constructed in a way that we are fascinated about this “dark side” of humanity. It became a norm that media deliver materials full of […]

ИТЕН Повик за учесници на младинска обука во Струга, Македонија!!!

Почитувани, Ви споделуваме  Повик за 4 слободни места за учесници на возраст од 18+ години на меѓународен проект со наслов “Enabling Youth Workers to Work in Intercultural Sensitive Environment” ккоја ќе се одржи во периодот од 5 до 14 Март 2018год, во Струга, Македонија, во организација на нашиот партнер НВО”Next Generation” Доколку сте заинтересирани да […]

Muzeu Natyrorëi Historisë së Maqedonisë

Ndërtesa e “Muzeu Natyrorë i Historisë së Maqedonisë” është vepra e arkitektit Trajko Dimitrov; në kuadër të kësaj ndërtese është edhe ndërtimi i kopshtit zoologjik. Ai gjithashtu ka projektuar “Shtëpinë e Kulturës – KocoRacin, Shkup”, qendrën e biznesit “Paloma Bianca”, “Salla e Basketbollit – Rabotnichki”, të cilën ai e bëri së bashku me Zhivko Gelevskin […]

Македонски Музеј за Природна Историја

Зградатана “Македонски Музејза Природна Историја” е делонаа рхитектот Трајко Димитров; оваазграда е и изградбатана зоо лошкатаградина. Тојисто така гидизајнираше и “Куќатанакултурата – Кочо Рацин, Скопје”, бизнис-центарот “ПаломаБјанка”, “Кошаркарскатасала – Работнички”, заедносо Живко Гелевски … Работелво “Проект Македонија”, кој тој го нарекува најпрести жнакомпанијаза архитектура ворегионот. Неговатазграда е до мнаедна од најбогатите музеи за природна историја […]

Macedonian Museum of Natural History

The building of the “Macedonian Museum of Natural History” is the work of the architect Trajko Dimitrov; this building is also the building of the Zoo Garden. He also designed the “House of Culture – Koco Racin, Skopje”, the business center “Paloma Bianca”, the “Basketball Hall – Rabotnichki”, which he did together with Zhivko Gelevski…  […]

Џудо

Џудо е боречка вештина, која потекнува од далечниот исток и истото настанало од бројните школи на џиу-џицу кои во Јапонија се пренесени од Кина. Настанокот на џудото се поврзан со името на Џигоро Кано (1860-1938), кој во 1882 година, со формирањето на Кодокан институтот, го официјализира настанокот на џудо вештината. Уште во првите години кодокан-џудото […]

Judo

Judo is a martial art coming from the Far East and it originated from the numerous schools of jiu-jitsu that were transferred to Japan from China. The genesis of judo relates to the name of Jigoro Kano (1860-1938) who in 1882, together with the formation of the Kodokan Institute, formalized the appearance of judo. In […]

Повик за учесници на тренинг курс/обука во Романија!!!

Почитувани, Ви објавуваме Повик за ДВЕ (2) слободни места за учесници на возраст од 18+ години на меѓународен проект со наслов “Peers for diversity”, во чии рамки ќе бидат спроведени две мобилности: обука во Арад, Романија во Март и обука во Луксембург во Октомври 2018 година. Селектираните кандидати треба да се обврзат да учествуваат на […]

Загадувањето на воздухот во Македонија

                    Кога започнав со мојата Европска волонтерска служба во Македонија имав добри очекувања за тоа што ќе го доживеам.Мислев дека ќе бидам во земја која е прилично различна од Естонија. Бев особено возбудена за истражување на македонската култра и природа.Во текот на мојата прва недела во […]