Monthly Archives: March 2019

Juggling is fitness for your brain.

Have you ever thought that you can train your brain just like you can train your body at the gym? It’s actually possible thanks to juggling. Lots of researches and experiments prove that simple juggling with three balls leads to brain tissue development – basically it increases the amount of gray matter in the brain. […]

Оставете ги на страна книгите по граматика и почнете да учите!

Дали сте посакале некогаш да научите некој јазик, а сепак да не платите за скапите часови? Без гајле, можете да го сторите тоа самите. „Самите“-ќе прашате, „ Нели е тоа премногу сложено? Зар не треба да сум супер талентиран за тоа?“ Не е сложено, само бара повеќе труд. И не, не ви е потребен талент, […]

Throw out your grammar book and start learning!

Ever wanted to learn a language and don’t want to pay for expensive classes­? No worries, just learn on your own! “On my own”, you ask, “isn’t that incredibly complicated? Don’t I need to be super talented for that?” It’s not complicated, just a lot of work. And no, you don’t need talent, just the […]

[MK] NEET: not in employment, education or training

“NEET – not in employment, education or training” означува кратенка односно ознака за младите кои не се во системот на образование, не работат или не посетуваат курсеви за нивно унапредување во општеството. Кратенката “NEET” означува проект кој што е имплементиран во неколку држави во Европа финансиран од страна на Erasmus+ – програмата за мобилност со […]

NEET: not in employment, education or training

“NEET – not in employment, education or training” refers to the youngsters that are not in the educational system, unemployed or do not attend any courses for their advancement in the society. The term NEET is an acronym of a project implemented in several countries around Europe, financed by Erasmus+ programme for mobility aiming to […]

И тоа се случи!

По неколку неуспешни обиди македонската машка одбојкарска репрезентација се пласираше на Европско првенство. И тоа се случи. Покрај голем скептицизам и секако во месец доминиран од светското првенство во ракомент во Германија и Данска сепак македонските одбојкари успеа да се пласираат на првото за нив големо натпреварување. Ракометарите на друга страна и не поминаа толку […]

That happened as well!

After a couple of unsuccessful tries of the Macedonian volleyball team qualified for the European Championship. That happened as well! Despite the big skepticism and of course in a month dominated by the handball world championship in Germany and Denmark still the Macedonian volleyball players managed to qualify for the first for them big competition. […]

Приказната на “Најсиромавиот богаташ“

Живко Поповски – Цветин, еден од најголемите македонски уметници и воедно хуманист,ја започнал својата мисија на мирот каде што уметноста ја издигнува на пиедестал со неговиот заштитен симбол – цвеќето. Дарувајќи ги своите слики на различни настани и личности, тој ја шири својата магија и своите безвременски цвеќиња на мирот. Од каде потекнува идејата да […]

The story of “The poorest rich man”

Zhivko Popovski-Cvetin, one of the greatest Macedonian artists and humanist as well who started his mission of Peace, promoting the Art itself through his distinctive symbol-the flower. He’s donating as presents his paintings of different event to different persons, spreading his magic and his timeless flowers of the Peace. Where the concept of painting flowers […]

Споделете љубов – Сподели Мартинка

Март е променлив месец, месец кога можеме да искусиме по малку од зимското и пролетното време. Сите ја чекаат пролетта со нетрпение и постои една посебна традиција раширена во одредени балкански држави. Првиот ден од март е наречен Баба Марта и името се поврзува со подла, немирна баба, која е позната по променливите расположенија – […]

Share love – share martinka

March is a capricious month during which we can experience a little bit of winter and spring weather. Everybody waits for coming spring with longing and there is a very special tradition overspread in some Balkan countries and not only. First day of March is called Baba Marta (Grandma March) day and the name is […]