Summer 2017

Hey, guys, I don‘t know how about you , but I‘m prepared for the awesome summer that we will have. There will be so many festivals and event in Macedonia, not only in the capital Skopje, but also in other beautiful cities of the country. As a reminder […]

Вело Родео 2017 во Македонија

Дивиот запад и коњи, или пак велосипеди? Овој пат во Кочани, каубоите одбраа возила на две тркала и се справуваа со најразлични пречки.  Организацијата Еко Логик организираше уште еден настан, кој беше фокусиран да го промовира возењето  велосипед и да ги охрабри децата да спортуваат.  40 ученици од […]

Bike Rodeo 2017 in Macedonia

Wild West and horses or maybe bikes? This time in Kocani cowboys chose two-wheeled vehicles and faced obstacle course. Eco Logic organized yet another event focused on promoting cycling and encouraging children to do sports. 40 pupils from 8 primary schools from Bregalnica region in the Eastern part […]

ФИНСКА

Terve! Ова е единствениот начин да кажете Здраво во Финска! Во ова издание, би сакала да ве запознаам со неколку животни навики во Финска кои ги искусив откако се преселив да студирам тука. Јас се преселив тука само два месеци откако го напуштив Скопје, па лесно ќе се […]

Finland

Terve! This is only one way of saying Hi in Finland! In this edition, I would like to familiarize you with a few lifestyle habits in Finland that I experienced when I moved here to study. I moved in within just two months of leaving Skopje so you […]

Младинска обука “Freedom of learning”  во Латвија

  Во периодот од 30 април – 6 мај 2017 година, претставници на Волонтерскиот Центар Скопје присуствуваа на тренинг курсот: Freedom of learning, кој се одржа во Рига, Латвија како дел од Еразмус+ програмата на која присуствуваа 24 учесници од 8 земји и тоа: Латвија, Италија, Шпанија, Словачка, […]

ШТО Е НАУКА?

Зборот “наука”, веројатноносинауммногуразличнислики: големучебник, белилабораторискимантили и микроскопи, астрономгледајќинизтелескоп, истражувачводождовнишуми, Ајнштајновитеравенкинапишанинатаблата, лансирање на спејс шатл…. Ситеовиесликисеодразинанекоиаспектинанауката, ноникојоднивнедавацелоснаслика, бидејќинаукатаимамногуаспекти: Науката е знаење, но и процес. Во училиште, науката можеби најчесто ви изгледа како збир од изолирани и непотребни факти собрани во една книга, но тоа е само мал дел од […]

Матурска Парада 2017 во Скопје

Денес 19. мај 2017 година на главниот плоштад во Скопје се одржа Матурската Парада 2017 .Јас  како Литвански гледач кој имаше можност да присуствува на овој настан се чувствував забавно. Тинејџери, кои по завршувањето на Средното училиште се собраа на плоштадот и направи флеш моб – појава, што […]

Prom parade 2017 in Skopje

Today 19th of May 2017 on the main square in Skopje was held Prom parade 2017. Me, as a Lithuanian watching it was very entertaining. Teens,who are finishing the High school gathered in the square and made a flash mob-like thing, which we don‘t have in our country. […]