ИТЕН Повик за учесници на младинска обука во Струга, Македонија!!!

Почитувани, Ви споделуваме  Повик за 4 слободни места за учесници на возраст од 18+ години на меѓународен проект со наслов “Enabling Youth Workers to Work in Intercultural Sensitive Environment” ккоја ќе се одржи во периодот од 5 до 14 Март 2018год, во Струга, Македонија, во организација на нашиот […]

Advertisements

Muzeu Natyrorëi Historisë së Maqedonisë

Ndërtesa e “Muzeu Natyrorë i Historisë së Maqedonisë” është vepra e arkitektit Trajko Dimitrov; në kuadër të kësaj ndërtese është edhe ndërtimi i kopshtit zoologjik. Ai gjithashtu ka projektuar “Shtëpinë e Kulturës – KocoRacin, Shkup”, qendrën e biznesit “Paloma Bianca”, “Salla e Basketbollit – Rabotnichki”, të cilën ai […]

Advertisements

Македонски Музеј за Природна Историја

Зградатана “Македонски Музејза Природна Историја” е делонаа рхитектот Трајко Димитров; оваазграда е и изградбатана зоо лошкатаградина. Тојисто така гидизајнираше и “Куќатанакултурата – Кочо Рацин, Скопје”, бизнис-центарот “ПаломаБјанка”, “Кошаркарскатасала – Работнички”, заедносо Живко Гелевски … Работелво “Проект Македонија”, кој тој го нарекува најпрести жнакомпанијаза архитектура ворегионот. Неговатазграда е до […]

Advertisements

Macedonian Museum of Natural History

The building of the “Macedonian Museum of Natural History” is the work of the architect Trajko Dimitrov; this building is also the building of the Zoo Garden. He also designed the “House of Culture – Koco Racin, Skopje”, the business center “Paloma Bianca”, the “Basketball Hall – Rabotnichki”, […]

Advertisements

Џудо

Џудо е боречка вештина, која потекнува од далечниот исток и истото настанало од бројните школи на џиу-џицу кои во Јапонија се пренесени од Кина. Настанокот на џудото се поврзан со името на Џигоро Кано (1860-1938), кој во 1882 година, со формирањето на Кодокан институтот, го официјализира настанокот на […]

Advertisements

Judo

Judo is a martial art coming from the Far East and it originated from the numerous schools of jiu-jitsu that were transferred to Japan from China. The genesis of judo relates to the name of Jigoro Kano (1860-1938) who in 1882, together with the formation of the Kodokan […]

Advertisements

Повик за учесници на тренинг курс/обука во Романија!!!

Почитувани, Ви објавуваме Повик за ДВЕ (2) слободни места за учесници на возраст од 18+ години на меѓународен проект со наслов “Peers for diversity”, во чии рамки ќе бидат спроведени две мобилности: обука во Арад, Романија во Март и обука во Луксембург во Октомври 2018 година. Селектираните кандидати […]

Advertisements

Загадувањето на воздухот во Македонија

                    Кога започнав со мојата Европска волонтерска служба во Македонија имав добри очекувања за тоа што ќе го доживеам.Мислев дека ќе бидам во земја која е прилично различна од Естонија. Бев особено возбудена за истражување на македонската култра и […]

Advertisements

Air pollution in Macedonia

                    When I started my European Voluntary Service in Macedonia I had high hopes for what I would see and experience. I thought I will be in a country that’s rather different from Estonia. I was particularly excited about […]

Advertisements

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ НА ОДОБРЕНИ ЕВС ПРОЕКТИ ВО ТУРЦИЈА!!!

Почитувани, Ви објавуваме повик за ЕВС волонтери на веќе одобрени проекти во Турција, во прилог можете да ги најдете потребните информации: 1. Едно слободно место за ЕВС волонтер од Македонија, на проект со наслов”EVS Youth Caravan″ во организација на партнер организацијата System&Generation  во регионот на Анкара, Турција, со времетраење […]

Advertisements