Tag Archives: ecologic

Mama Miti – Mother of Trees

Wangari Maathai – eco-warrior, activist, Nobel Peace prize laureate. Can planting one tree really make a difference? It can, if you let it grow into a movement to preserve nature, protect forests and livelihoods of rural communities. If you plant more and more trees in the backyard of an authoritarian government, to bring about change […]

Llagom – jo më shumë, jo më pak. Vetëm sa është e nevojshme.

A e keni menduar se sa është e nevojshme për ju? Fjala “Llagom” që e përdorin Suezët, do të thotë “vetëm kaq”/vetëm sa është e nevojshme. Mundet të lidhet (të kuptohet) me të gjithë fushat e jetës njërëzore, për të bërë jetën njërëzore më harmonike dhe në ballancë. Ndonjëherë, fjala „llagom” është krahasuar me sinoninin […]

Lagom – not too little, not too much. Just right.

Have you ever thought about how much is enough for you? “Lagom”, the word, which is commonly used by Swedish people, means just right. It can be related to all human areas of living to make people’s life more harmonic and balanced. Sometimes, the word “lagom” is compared to the idiom “less is more”, which […]