Tag Archives: empower

Каде ќе веодне се волонтерството?

Шест волонтери од Македонија учествуваа на проектот Еразмус + „Алатка за волонтирање за зајакнување на младите“ што се одржа во Обзор, Бугарија од 31.08 до 08.09.2019 година. Волонтерите беа пречекани од фестивалската фондација „Морско Конче“ и беа дел од младинска размена со 42 учесници од 6 различни земји и со различно потекло со цел да […]

Where will volunteering take you?

Six volunteers from Macedonia participated in the Erasmus+ project “Volunteering Tool for Youth Empowerment” that took place in Obzor, Bulgaria from 31.08 to 08.09.2019. The volunteers were welcomed by Festivalna Fondatsia “Morsko Konche“ and were part of youth exchange with 42 participants from 6 different countries and with different backgrounds in order to broaden their […]

CUTE патување во Хортобаги – Моќта на волонтирањето

Истражувањата покажуваат дека волонтерите често живеат подолго. Ова е можеби најдоброто објаснување за влијанието што го има волонтирањето врз луѓето. Поради тоа што волонтирањето е начин на живот кој носи среќа, ја зајакнува емпатијата, несебичната грижа, трпеливоста и љубовта. Со овие вредности, 32 млади волонтери од Унгарија, Северна Македонија, Полска и Романија отидоа на патувањето […]

CUTE Journey to Hortobagy – The power of volunteering

Research has shown that people who volunteer often live longer. This is maybe the best description of the impact of volunteering for the people. Because volunteering is a way of living that brings happiness, promotes compassion, unselfish caring, patience and love. With these values, 32 young volunteers from Hungary, North Macedonia, Poland and Romania went […]