Tag Archives: erasmus +

ВЦС – TEHV – EU AID VOLUNTEERS

Волонтерски Центар Скопје е дел од ЕУ проектот “Towards Effective Humanitarian Volunteering” Главната цел на проектот е обука за сертифицирање на организации за програмата EU Aid Volunteers, која има за цел да обезбеди практична поддршка на напорите за давање хуманитарна помош и да придонесе кон јакнење на локалните капацитети во земји погодени од природни катастрофи. […]

Welcome Jellica – Our new volunteer from Belgium!

My first volunteer work in another country! Hey, My name is Jellica, I’m from Belgium, I am 19 years old and I will celebrate my birthday in Macedonia. PS: with chocolate you can always please me. I am a very chaotic person, but fortunately chaotic people are often linked to their creativity. I’m a student […]

Добрeдојде на Јелика – нашиот нов волонтер од Белгија!

Мојата прва волонтерска работа во странска земја! Хеј, моето име е Јелиkа, јас сум од Белгија и имам 19 години и ќе го прославам мојот роденден во Македонија. P.S. Со чоколадо секогаш можете да ме усреќите! Јас сум многу хаотична личност, но за среќа хаотичните луќе се често поврзани со креативноста. Јас сум студент, моментално […]