Tag Archives: French

My one-year European Solidarity Corps mission: a tailormade very positive journey

Time is up, my twelve months European Solidarity Corps project within Volunteers Centre Skopje – Волонтерски Центар Скопје (VCS) is behind me. Now is debriefing time.

Venice(s)

Did you think there was one and only Venice in Europe? If yes, then you might want to read what comes next! Actually, several cities featuring canals claim to be defined as the Venice of their geographical area. Let’s have a brief overview of a few of them, a glimpse into this exhaustive scope of […]

Zëra të humbur? Vdekja e gjuhëve dhe rëndësia e tyre.

Mendoni sikur jeni në një shfaqje kuizi dhe dikush ju kërkon të emërtoni përnjëherë 5 gjuhë. Cilat do të ishin ato? Me shumë gjasa gjuha juaj amtare dhe disa gjuhë të tjera që janë tepër të populluara, si: anglishtja, spanjishtja, frëngjishtja apo kinezishtja. Por a e njihni gjuhën lakote, piraha, ainu, guarani apo luksemburgishten? Jo? […]

Lost Voices? The death of languages and why it matters.

Imagine you are in a quiz show and someone asks you to quickly name 5 languages. What would you come up? Probably your mothertongue and some of the big and popular languages. English, German, Spanish, French, Chinese. But do you know Lakota, Pirahã, Ainu, Guarani or Luxembourgish? No? Surprise, there are about 6000 languages in […]

Fuqia për të qenë i dobishëm

Eshtë slogani i ri i Shërbimit Civil, programi francez i vullnetarizmit. Duket si programi EVS, dhe është për shtetasit francezë mes 16 dhe 25 vjeç. Ata angazhohen për komunitetin dhe interesin e përgjithshëm të një misioni në Francë ose jashtë saj. Për shembull, vullnetarët tanë të rinj Tanguy dhe Camille janë pjesë e këtij programi. […]

The power to be useful

It is the new slogan of the Civil Service, the French volunteering programme. It looks like the EVS programme for French people between 16 and 25 years old. They commit themselves to the community and to the general interest of a mission in France or abroad. For example, our new volunteers Tanguy and Camille are […]

VOICES November 2019

Space: the final frontier. These are the voyages of the starship VOICES. Its monthly mission: to explore strange new worlds and cultures. Logbook, November 2019. The volunteering spacecraft is being launched in Kisela Voda space station. Long for the stars with us and learn about our place in the Universe. Meet new people and dance […]