Tag Archives: Germany

Life at home in Germany

Quietude I am sitting on a bench under a blossoming linden tree. When I close my eyes and listen I can hear the birds sing, the wind rustles in the trees. Quiet murmurs of a little river. Perhaps two, a maximum of three people talking as they walk past the bench I am sitting on. […]

“Lagjja e Qendrave Rinore në Evropë”: Bremen

Po shkruaj përsëri, dhe kësaj here ka të bëjë me përmbledhjen e përshtypjeve të mia mbi pjesën e dytë të Vizitës Studimore që u zhvillua në Bremen të Gjermanisë, dhe u implementua në kuadër të projektit “Lagje e Qendrave Rinore në Evropë”. Së pari, unë do të thoja të them se ishte një ndjenjë me […]

„Соседство на Младинските центри во Европа“: Бремен

Пишувам повторно, a овој пат станува збор за резиме на впечатоците од вториот дел од Студиската посета што се одржа во Бремен – Германија, спроведена во рамките на проектот „Соседство на младински центри во Европа“. Прво, би сакал да кажам дека беше навистина убаво чувство повторно да се сретнеме со луѓето кои беа дел од […]

“Neighborhood of Youth Centers in Europe”: Bremen

It is me writing again, and this time is about the summary of impressions on the second part of the Study Visit which took place in Bremen – Germany, implemented within the Neighborhood of Youth Centers in Europe project. Firstly, I would like to say that it was a really great feeling to meet again […]

Love for ALL / Liebe für ALLE! Sharing the message

Love for ALL (german: Liebe für Alle) is a non-profit organization based in Leipzig (Germany). It originated from an action that a bunch of people in Magdeburg (Germany) started in 2012. The idea behind it is to fight discrimination and share the message of tolerance, solidarity and love around the world. According to the activists […]

Креативното пишување може да го промени општеството

Може ли креативното пишување да го спаси светот? Можеме ли преку новелите, драмите, сказните, сториите, личните перфоманси, работилниците, проектите, медиумите, но и преку обичните разговори со кафе, чај или пиво да се бориме против моќниот непријател? Дали стереотипите, предрасудите и дискриминацијата се победливи со малку поголема свесност, волја и напор од сите нас? Една седмица […]

Creative writing can change society

Can creative writing save the world? Can we fight the powerful enemy through novels, dramas, stories, personal performances, workshops, projects, the media, but also through ordinary conversations with coffee, tea or beer? Are stereotypes, prejudices and discrimination beaten with a little more awareness, will and effort than all of us? One week sounds a bit […]

ФКК и натурализмот во Германија

И покрај тоа што во многу земји голотијата во јавност е кривично дело, во Германија – особено во поранешниот социјалистички Исток – сите знаат што значи ФКК и, иако во последните три децении ваквиот тренд се намалува, практиката на одење на плажа целосно гол е сè уште популарна. Кога бев мал често одевме на ФКК-плажа […]

FKK and the naturist movement in Germany

Despite the fact that public nudity is a punishable crime in many countries in this world, in Germany – and especially in the former socialist East – everyone is familiar with the term FKK and – even though it has been decreasing over the past three decades – the practice of going to the beach […]

Rripi i Gjelbër Europian: Nga “rrip i vdekjes” në brez i jetës

Si u bë ish-”perdja e hekurt” zinxhiri më i gjatë i biotopeve të Evropës. Kur në nëntor të 1989-s Gunter Shabovski, Sekretari i Partisë Socialiste për çështjet e mediave, gati rastësisht, njoftoi hapjen e kufirit të brendshëm-gjerman dhe Murit të Berlinit në një konferencë legjendare për shtyp , njerëzve të Gjermanisë Lindore vështirë se mund […]

The European Green Belt: From “Death Strip” to Lifeline

How the former “Iron curtain” became Europe’s longest chain of biotopes. When on November 09th 1989 Günter Schabowski, the Socialist Party’s Secretary for media affairs, more or less by accident, announced the opening of the inner-German border and the Berlin Wall on a legendary press-conference, the East-German people could hardly believe their ears; and the […]