Tag Archives: Great Britain

Зошто се уште постои Кралско Семејство во Велика Британија?

Британскотокралско семејство доживува бурни времиња последниве години: од вмешаноста на принцот Ендрју со осудениот Џефри Епштајн за секс-трговија до изјавите на Меган Меркл за расизам и недоволна поддршка од семејството. Само во 2020 година, околу 69 милиони фунти од даноци беа искористени за кралското семејство, повеќе отколку било кога претходно, според „Статиста“. Истовремено добротворното здружение […]

Why is there still a Royal Family in Great Britain?

The British royal family looks back at tumultuouslast years – from Prince Andrew’s involvement with the convicted sex-trafficker Jeffrey Epstein to Meghan Markle’s claims about the racism and lack of support within the family. Only in the year 2020 around 69 million pounds of taxes were used for the royalfamily – more than ever before, […]

Креативното пишување може да го промени општеството

Може ли креативното пишување да го спаси светот? Можеме ли преку новелите, драмите, сказните, сториите, личните перфоманси, работилниците, проектите, медиумите, но и преку обичните разговори со кафе, чај или пиво да се бориме против моќниот непријател? Дали стереотипите, предрасудите и дискриминацијата се победливи со малку поголема свесност, волја и напор од сите нас? Една седмица […]

Creative writing can change society

Can creative writing save the world? Can we fight the powerful enemy through novels, dramas, stories, personal performances, workshops, projects, the media, but also through ordinary conversations with coffee, tea or beer? Are stereotypes, prejudices and discrimination beaten with a little more awareness, will and effort than all of us? One week sounds a bit […]