Tag Archives: greenery

The Red Door

“Till you have a story to tell it means that you are alive” Once upon a time there was a girl living in the country of the Sun with her family. Growing up at on her 6th year she realized that in the Earth there is one spot, one place named Scotland. Something catches her […]

Kur shpresa jeshile piqet

Kopshti botanik i Universidade Federal Juiz de Fora Livadhe të gjelbra dhe shtigje të tokës. Hapat, insektet dhe zogjtë që krijojnë muzikën. Familjet, miqtë dhe fëmijët që ecin së bashku, vëzhgojnë, dhe bëjnë pikniqe, në një zonë të madhe paqeje të qetë, dhe pasuri ekologjike. Njohuritë tradicionale ranë në doza të vogla, u përhapën lehtë […]

When green hope ripens

Community, wisdom and hope – The botanical garden in Juiz de Fora, Brazil Green meadows and pathways of earth. Steps, insects and birds providing the music. Families, friends and children trotting along, observing, or picnicking, in a vast area of great peace and quiet, and ecological richness. Traditional knowledge dropped in small doses, subtly spread […]