Tag Archives: informal education

What is youth work?

Youth work is a central element in our democracies that enable young people to develop their intellectual and physical skills in a way that is aimed at ensuring better development as well as enhanced opportunities for their prospective adult lives. What is youth work, and how can it help young people throughout their development?

Përvoja e Sallonit të Berberëve: është më shumë sesa një prerje flokësh

“Ju mund t’i besoni berberit tuaj sekrete që nuk mund t’i tregoni gruas tuaj.”
Komunikimi dhe aftësitë komunikuese, së bashku me aftësitë e berberisë, janë ato që e bëjnë një berber të suksesshëm.

Barber Saloon Experience: it’s more than just a haircut

“You can trust your barber with secrets you can’t tell your wife”
Communication, and people skills, together with barbering skills, are what makes a successful barber.