Tag Archives: lagom

Llagom – jo më shumë, jo më pak. Vetëm sa është e nevojshme.

A e keni menduar se sa është e nevojshme për ju? Fjala “Llagom” që e përdorin Suezët, do të thotë “vetëm kaq”/vetëm sa është e nevojshme. Mundet të lidhet (të kuptohet) me të gjithë fushat e jetës njërëzore, për të bërë jetën njërëzore më harmonike dhe në ballancë. Ndonjëherë, fjala „llagom” është krahasuar me sinoninin […]

Lagom – not too little, not too much. Just right.

Have you ever thought about how much is enough for you? “Lagom”, the word, which is commonly used by Swedish people, means just right. It can be related to all human areas of living to make people’s life more harmonic and balanced. Sometimes, the word “lagom” is compared to the idiom “less is more”, which […]