Tag Archives: partner project

Volunteers of the Russian language”

Russian-Macedonian project named “Volunteers of the Russian language” is a new youth educational-cultural project created at the initiative of the Macedonian organization for cultural cooperation INTERKULTURA from Skopje and the Russian youth organization Fund for Development of Social Diplomacy from Krasnodar. The project aims to contribute to the formation of a positive image of Russia […]

“Волонтери на Руски јазик”

Руско-македонски проект именуван „Волонтери на Рускиот јазик” е нов младински едукативно-културолошки проект создаден на иницијатива на македонска организација за културна соработка „ИНТЕРКУЛТУРА“ од Скопје и руската младинска организација „Фонд за  развој на општествена дипломатија“ од Краснодар. Проектот има за цел, да придонесе за формирање на позитивна слика за Русија кај помладата генерација на Македонија преку […]