Tag Archives: rewilding

Ослободете ја дивината во вас, преуредете го вашиот живот 

Што нè чека во постпандемискиот свет? Дали ќе бидеме понесени од растечката атмосфера на прославата и забавите, или напротив-дали ќе се соочиме со проблеми кои сè потешко ќе се решаваат. Во непредвидливи времиња, луѓето бараат различни решенија за да се справат со лошите вести и менталната исцрпеност. Еден од неверојатните пандемиски трендови кој може да […]

Unleash your wild, rewild your life

What awaits us in the post-pandemic world? Will we get carried away by the growing atmosphere of the celebration and parties, or on the contrary – will we face problems that will be more and more difficult to solve? In uncertain times, people look for different solutions to cope with bad news and mental exhaustion. […]