Tag Archives: selflove

Vetë-Dashuria: Egoizëm ose forma më e pastër e Dashurisë

Sot është një temë e famshme. Shumë njerëz dhe artikuj na këshillojnë që ta duam veten më shumë, sikurse të jetë zgjidhja e gjithçkaje. Të gjithë këta ” pse nuk e doni veten, ” ” ju nuk mund ta doni dikë tjetër derisa ta doni veten ” dhe shumë më tepër. Fillon të tingëllojë si […]

Self-Love: Egoism or the Purest form of Love

It is a popular topic today. Many people and headlines advice us to love ourselves more, like it is the solution to everything. All these ”why don’t you love yourself,” ”you can’t love anybody else until you love yourself” and many more. It starts to sound like an obligation already, but what is self-love? Just […]