Tag Archives: skin

“Секој би требало да си направи тетоважа”

Веќе неколку години очигледно е дека тетоважите се појавуваат на кожата кај сѐ повеќе и повеќе луѓе. Од младиот рокер до докторот, тетоважите оставаат зад себе брутални и насилнички претстави за користа на улогата на целата уметност! Ајде да го подготвиме дермографот и заедно да го истражиме овој свет! Интересна приказна Практикувано со милениуми, тетоважите […]

Everyone should get a tattoo

For a few years, we have been observing that tattoos are appearing on the skin of more and more people. From the young rocker to the doctor, tattoos seem to leave behind its brutal and violent connotation for the benefit of the role of an entire art! Let’s prepare the dermograph and let’s explore together […]