Tag Archives: Spanish

Zëra të humbur? Vdekja e gjuhëve dhe rëndësia e tyre.

Mendoni sikur jeni në një shfaqje kuizi dhe dikush ju kërkon të emërtoni përnjëherë 5 gjuhë. Cilat do të ishin ato? Me shumë gjasa gjuha juaj amtare dhe disa gjuhë të tjera që janë tepër të populluara, si: anglishtja, spanjishtja, frëngjishtja apo kinezishtja. Por a e njihni gjuhën lakote, piraha, ainu, guarani apo luksemburgishten? Jo? […]

Lost Voices? The death of languages and why it matters.

Imagine you are in a quiz show and someone asks you to quickly name 5 languages. What would you come up? Probably your mothertongue and some of the big and popular languages. English, German, Spanish, French, Chinese. But do you know Lakota, Pirahã, Ainu, Guarani or Luxembourgish? No? Surprise, there are about 6000 languages in […]

Новата Еразмус генерација од Барцелона

Овој Јуни Волонтерскиот Центар Скопје ја дочека третата генерација од практиканти од Барселона, Шпанија во рамките на ВЕТ програмата (Стручно образование и обука) од Еразмус Плус. Нашите партнери, здружението Мундус ни испратија пет практиканти на хостирање да работат во мултикултурна средина, да ги прошират своите знаења и искуства на полето на нивното стручно образование. Им […]

The next Erasmus generation from Barcelona

This June Volunteers Centre Skopje accepted the third generation of interns from Barcelona, Spain in the frame of the VET program (Vocational Education and Training) of the Erasmus+ programme. Our partners, the association Mundus have sent us five interns for hosting to work in intercultural environment, to expand their knowledge and experience in their specific […]