Tag Archives: sustainability

How I will change society: Dídac Espí Vallvé

The idea of the Didi’s project called: “Hand made Sound System” came about together with his mate, in a mental all night rave in a squat in Sant Andreu del Palomar during the summer. The aim is to create a youth movement in the city. All the same, the essence and main objectives of the […]

Llagom – jo më shumë, jo më pak. Vetëm sa është e nevojshme.

A e keni menduar se sa është e nevojshme për ju? Fjala “Llagom” që e përdorin Suezët, do të thotë “vetëm kaq”/vetëm sa është e nevojshme. Mundet të lidhet (të kuptohet) me të gjithë fushat e jetës njërëzore, për të bërë jetën njërëzore më harmonike dhe në ballancë. Ndonjëherë, fjala „llagom” është krahasuar me sinoninin […]

Lagom – not too little, not too much. Just right.

Have you ever thought about how much is enough for you? “Lagom”, the word, which is commonly used by Swedish people, means just right. It can be related to all human areas of living to make people’s life more harmonic and balanced. Sometimes, the word “lagom” is compared to the idiom “less is more”, which […]