Tag Archives: Third World

The ABC of Ethical Volunteering Abroad

Over the past decades traveling to distant places has become all the time more and more easy and affordable. Alongside this trend, also new, alternative forms of traveling have emerged. Many people have chosen to volunteer abroad to fuse the fun of exploring an exotic country by working in a local charitable organization. Despite, at […]

АБВ на етичкото волонтирање во странство

Во последните децении патувањето на далечни места станува сè полесно и подостапно. Покрај овој тренд се појавија и нови, алтернативни форми на патување. Многумина се одлучија да волонтираат во странство со цел да направат некаков спој на задоволството што го носи истражувањето на егзотична држава и работењето во локална хуманитарна организација. И покрај тоа што […]