Tag Archives: tolerance

„Воисес“ – Гласот на младите веќе 15 години

Списанието замислено да ги разбие стереотипите во општеството беше креираново декември 2006 година во соработка на ВЦС и средното училиште „Д-р Панче Караѓозов’. Идеалите ни се исти како и кон крајот на есента 2006 година кога го објавивме првиот број на магазинот „Воисес“. Во многу поскромна варијанта, но со моќна порака: толеранција. Тогаш бевме загрижени […]

“Voices” of young people for 15 years

The magazine, designed to break stereotypes in society, was created in December 2006 in cooperation between VCS and the high school “Dr. Pance Karagjozov”. Our ideals are the same as at the end of 2006 when we published the first issue of “Voices” magazine. In a much more modest version, but with a powerful message: […]