Tag Archives: training course

Волонтирај

Сакам да ви ја раскажам мојата приказна за тоа како станав младински работник и волонтер. После повеќе од 20 години работа во канцеларија, решив да ја напуштам работата и да сменам нешто во мојот живот. Секогаш ме привлекувало да помагам на луѓе кои се нашле во неповолна ситуација и на кои им е потребна помош. […]

Volunteer

I want to tell you my story about how I became a youth worker and volunteer. After more than 20 years of working in the office, I decided to leave my job and change something in my life. I have always been attracted by helping people who have found themselves in an unfavorable situation and […]

Kurs trainimi ne Durres, Shqiperi. Rinisë dhe vullnetarizmit

Midis datave 2 dhe 11 Tetor 2020, në Durrës, Shqipëri, u mbajt një kurs trajnimi mbi vullnetarizmin e strukturuar nga Shoqata Përtej Barrierave, si një aktivitet i katërt i projektit të mbështetur nga Erasmus + “Vullnetarizmi i bashkon komunitetet” (VCC). Qëllimi kryesor i këtij kurs trajnimi ishte të mbështesë zhvillimin profesional të punonjësve të rinj […]

Тренинг курс во Драч – Албанија. Младите и волонтерството

Од 2 до 11 октомври се одржа тренинг курс во Драч – Албанија со работен наслов “Volunteering connecting communities / VCC” организиран од Beyond Barriers. Овој тренинг курс е дел од четвртата активност на проектот, обука на младинските работници за волонтерскиот менаџерски циклус. Главната цел на обуката е поддржување на професионалниот развој на младинските работници […]

Training course in Durres – Albania. Youth and volunteering

Between 2nd and 11th October 2020, a training course on structured volunteerism, conducted by the Beyond Barriers Association, was held in Durres, Albania, as a fourth activity of the Erasmus+ supported project “Volunteering connecting communities (VCC)”. The main goal of the TC was to support the professional development of youth workers and youth leaders working […]

Како да спречиме родово насилство

Низ целиот тренинг-курс во Бар, Црна Гора се обработуваа многу чувствителни и интересни теми што понекогаш алармираа за застрашувачки факти и случки насекаде низ светот. Во Бар, Црна Гора во периодот од 20 до 29 февруари годинава, се одржа тренинг-курс со наслов: “Gender based and sexual violence in love relationships of youngsters”, на кој учествуваа […]

Creative Writing as a tool for Community Change

With the training course ‘Creative Writing as Tool for Community Change’, we aim to increase competencies of youth workers and educators to explore ways of using creative writing as tool of addressing community issues and challenges and moreover as a tool giving an opportunity to the members of the community to express their concerns, ideas […]

Креативното пишување може да го промени општеството

Може ли креативното пишување да го спаси светот? Можеме ли преку новелите, драмите, сказните, сториите, личните перфоманси, работилниците, проектите, медиумите, но и преку обичните разговори со кафе, чај или пиво да се бориме против моќниот непријател? Дали стереотипите, предрасудите и дискриминацијата се победливи со малку поголема свесност, волја и напор од сите нас? Една седмица […]

Creative writing can change society

Can creative writing save the world? Can we fight the powerful enemy through novels, dramas, stories, personal performances, workshops, projects, the media, but also through ordinary conversations with coffee, tea or beer? Are stereotypes, prejudices and discrimination beaten with a little more awareness, will and effort than all of us? One week sounds a bit […]

Пловејќи покрај волшебните брегови на Анталија

Многу често луѓето велат дека нашите животни приказни претставуваат испишана книга. Пишувајќи ја својата книга, секој од нас го прави позначаjно и посебнo своето патешествие наречено живот. Правејќи го секое подглавје поинтересно, ние придаваме се повеќе вредност кон секоја напишана страна. Несомнено, патувањето ја прави секоја книга побогата и повредна. Оние кои не патуваат, успеваат […]

Sailing through the dreamy coast of Antalya

It is well said that living our life, is the same as writing a book. Writing our own book is something that makes our life significant and different from the others. Making each chapter more interesting and lovable, we bring value to every single page we write. Undoubtedly, travelling makes one book even more valuable. […]