Tag Archives: Warsaw

Земјата на бело и црвено

Велат дека патувањата никогаш не завршуваат, туку само поминуваме низ моменти кои ни го менуваат животот и продолжуваме понатаму. Ваквите моменти можат да бидат мера за успех или за неуспех, но, во секој случај, тие носат искуство, а искуството е ресурс кој го стекнуваме со време, а не со пари. Како што рекол Толкин, малку […]

A White and Red Country

It is said that journeys never end, we just achieve milestones and keep moving on. Milestones can be a measure of success or a measure of failure, in any case, they tend to impart experience and experience is a commodity one purchases by spending time instead of dime. Little by little, one travels far as […]

Полска Дел II

Главни градови – градови на потекло на секоја нација, оние кои ја формираат историјата и идентитетот на државата, суштината на нејзиниот народ. Полска, земја на тркала, како што ја опишува еден од моите пријатели, ја смени својата форма и географска локација доста радикално низ нашата динамична историја, што резултираше со различни штабови на државата во […]

foto by Radek Kołakowski, Wikipedia Commons

Poland Part II: Capitals

Capitals – cities of origin of every nation, the ones forming history and identity of the state, the essence of its people. Poland, a country on wheels as one of my friends describes it, changed it shapes and geographic location quite radically throughout our dynamic history which resulted in various headquarters of the state during […]