Tag Archives: VET

Добредојде Бланка, нашиот нов ВЕТ студент од Шпанија

Здраво! Јас сум Бланка од Шпанија (Барселона), моментално престојувам во Македонија, живеам прекрасен живот, ги уживам сите придобивки што оваа земја може да ги понуди и откривам нова култура и нов начин на живот за првпат, учам да живеам со себе си и со моите Еразмус пријатели што ги запознав кога дојдов овде. Се чувствувам […]

Welcome Blanca, our new VET student from Spain

Hello! I am Blanca from Spain (Barcelona), currently staying in Macedonia, living an amazing life, enjoying the benefits this country offers and discovering new cultures and a new way of living for the very first time, learning to live by myself and with my Erasmus classmates whom I have just met when I came here. […]

Новата Еразмус генерација од Барцелона

Овој Јуни Волонтерскиот Центар Скопје ја дочека третата генерација од практиканти од Барселона, Шпанија во рамките на ВЕТ програмата (Стручно образование и обука) од Еразмус Плус. Нашите партнери, здружението Мундус ни испратија пет практиканти на хостирање да работат во мултикултурна средина, да ги прошират своите знаења и искуства на полето на нивното стручно образование. Им […]

The next Erasmus generation from Barcelona

This June Volunteers Centre Skopje accepted the third generation of interns from Barcelona, Spain in the frame of the VET program (Vocational Education and Training) of the Erasmus+ programme. Our partners, the association Mundus have sent us five interns for hosting to work in intercultural environment, to expand their knowledge and experience in their specific […]

THE FOUR ROSES FROM SPAIN

Volunteers Centre Skopje is continuing with the good practice and cooperation in the field of Vocational Education and Training (VET) program of Erasmus+ with the Spanish association Mundus.  After the first group in 2018 (3 months of stay), we hosted the second between 19th June till 20th July. Alba, Damaris, Laura and Mireia were the […]

VET ПРАКТИКАНТИ ВО ВОЛОНТЕРСКИОТ ЦЕНТАР СКОПЈЕ

Волонтерскиот Центар Скопје и во 2018 година продолжува со добрата практика на хостирање во рамките на Еразмус+ програмата. Врз основа на нашата успешна приказна од 2017 година пред извесно време ги пречекавме нашите VET практиканти (Vocational Education and Training) од Шпанија на кои сме домаќини во соработка со шпанската Aсоцијација Мундус. Тања, Паула, Денис и […]

VET INTERNS IN VOLUNTEERS CENTRE SKOPJE

Volunteers Centre Skopje in this 2018 continues with the good practice as a host organization of an Erasmus+ volunteers. Based on our successful story from 2017 recently we have welcomed our VET interns (Vocational Education and Training program) from Spain that we host again in cooperation with the Spanish association Mundus. Tania, Paula, Denis and […]